Domain quốc tế

Domain Bảng giá
.COM 220.000 / năm
.NET 220.000 / năm
.ORG 220.000 / năm
.INFO 220.000 / năm
.WS 220.000 / năm
.BIZ 220.000 / năm
.NAME 220.000 / năm
.TEL 270.000 / năm
.TV 500.000 / năm
.MOBI 342.000 / năm
.BZ 432.000/ năm
.MN 756.000 / năm
.IN 306.000/ năm
.CC 414.000 / năm
.CO.UK 190.000 / năm
.ASIA 270.000/ năm
.EU 190.000 / năm
.ME 486.000 / năm

Thực hiện công tác thuyên chuyển, tiếp nhận, tuyển dụng viên chức năm học 2012-2013

Email In
Để các đơn vị thực hiện thống nhất công tác thuyên chuyển, tiếp nhận, tuyển dụng viên chức năm học 2012 - 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội dung sau đây

          UBND TỈNH LÂM ĐỒNG                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    
          Số: 343 /SGDĐT-TCCB                                                Lâm Đồng, ngày 7  tháng 5 năm 2012
   
V/v:  thực hiện công tác thuyên chuyển,
         tiếp nhận, tuyển dụng viên chức
               năm học 2012-2013.

                                                     Kính gửi :  CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

A- Về công tác thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức :
I/ Nguyên tắc chung : Việc giải quyết cho viên chức thuyên chuyển đơn vị công tác và tiếp nhận viên chức đến công tác tại đơn vị cần đảm bảo các nguyên tắc sau đây;

1. Đảm bảo thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các đơn vị trực thuộc được qui định tại Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND Tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của tổ chức của Sở GD&ĐT Lâm Đồng.

2. Bảo đảm sự ổn định điều hòa chất lượng và phát triển đội ngũ đối với tất cả các đơn vị trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

3. Bảo đảm tính thống nhất về mục đích và hiệu quả về công tác thuyên chuyển, tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, đúng quy định của pháp luật và qui định của ngành giáo dục trong việc thực hiện thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ, giáo viên.

5. Thuyên chuyển, tiếp nhận cán bộ, giáo viên phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ, cơ cấu đội ngũ cán bộ, giáo viên, biên chế được giao của từng đơn vị và theo đúng quy định hiện hành.

 6. Thời gian thực hiện thuyên chuyển, tiếp nhận cán bộ, giáo viên của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo phải được thực hiện thống nhất và theo kế hoạch chung của Sở Giáo dục và Đào tạo qui định.
 
7. Việc xem xét giải quyết cho thuyên chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân đối với cán bộ, giáo viên phải được đơn vị đang trực tiếp sử dụng, quản lý đồng ý và được hội đồng xét thuyên chuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định và trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

8. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm căn cứ văn bản đồng ý cho cán bộ, giáo viên thuyên chuyển công tác của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện thủ tục thuyên chuyển và tiếp nhận  cán bộ, giáo viên theo qui định phân cấp quản lý.

II/ Nội dung xét thuyên chuyển :
a) Đối tượng:
           - Cán bộ, giáo viên đang công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng có nguyện vọng thuyên chuyển công tác.
            - Cán bộ, giáo viên đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo ở ngoài tỉnh có nhu cầu thuyên chuyển công tác đến tỉnh Lâm Đồng với lí do hợp lý hóa gia đình, bao gồm: cán bộ, giáo viên có chồng (hoặc vợ) hiện là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đang công tác ổn định và thường trú tại tỉnh Lâm Đồng; hiện là người duy nhất nuôi dưỡng cha mẹ già yếu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng hoặc đáp ứng cho nhu cầu về số lượng, chất lượng đội ngũ của ngành giáo dục và đào tạo Lâm Đồng.
Tất cả các đối tượng xin thuyên chuyển công tác phải đạt chuẩn chuyên môn - nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ được giao, không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc chờ xử lý kỷ luật, có đủ điều kiện và có hồ sơ xin thuyên chuyển theo quy định.

b) Điều kiện :
b.1) Thuyên chuyển công tác từ các huyện, thành phố đến các huyện, thành phố trong tỉnh :
 - Cán bộ, giáo viên có thời gian công tác liên tục tại đơn vị xin chuyển đi từ 03 năm (đủ 36 tháng) trở lên đối với nữ và 04 năm (đủ 48 tháng) trở lên đối với nam (tính từ ngày được tuyển dụng vào viên chức tại đơn vị hoặc tính từ thời điểm viên chức được chuyển đến công tác tại đơn vị).
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã được bổ nhiệm vào ngạch viên chức nhà nước.
- Có nguyện vọng xin thuyên chuyển công tác về gần nơi cư trú hoặc vì lí do hợp lí hóa gia đình và được thủ trưởng đơn vị đồng ý cho thuyên chuyển ;

b.2) Thuyên chuyển công tác ở các huyện, Thành phố Bảo Lộc về Thành phố Đà Lạt:
- Cán bộ, giáo viên có thời gian công tác tại các đơn vị trường học trực thuộc ở các huyện, thành phố Bảo Lộc từ 03 năm (đủ 36 tháng) trở lên đối với nữ và 04 năm (đủ 48 tháng) trở lên đối với nam (tính từ ngày được tuyển dụng vào viên chức tại đơn vị hoặc tính từ thời điểm viên chức được chuyển đến công tác tại đơn vị).
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã được bổ nhiệm vào ngạch viên chức nhà nước, có nguyện vọng xin thuyên chuyển về địa bàn thành phố Đà Lạt để gần nơi cư trú hoặc hợp lí hóa gia đình và được thủ trưởng đơn vị đồng ý cho thuyên chuyển; có hộ khẩu của bản thân hoặc hộ khẩu của cha mẹ, vợ hoặc chồng tại thành phố Đà Lạt .

b.3) Thuyên chuyển đến trường THPT Chuyên và CĐSP Đà Lạt
- Ưu tiên thuyên chuyển đến trường THPT chuyên đối với giáo viên đạt thành tích giáo viên giỏi cấp tỉnh, giáo viên có năng khiếu các môn học.
- Ưu tiên thuyên chuyển đến trường CĐSP đối với giáo viên có trình độ ĐHSP chính qui (xếp loại tốt nghiệp từ Khá trở lên) và đã tốt nghiệp hoặc đang học Cao học theo đúng chuyên ngành được đào tạo ở bậc Đại học và giảng dạy đạt từ loại khá trở lên.
  Đối với giáo viên đã có trình độ ĐHSP chính qui (xếp loại tốt nghiệp từ Khá trở lên) nhưng chưa đi học Cao học thì yêu cầu phải có tuổi đời dưới 40 tuổi tính đến thời điểm thuyên chuyển công tác và có phải có cam kết đi học Cao học sau khi được tiếp nhận đến công tác tại trường CĐSP Đà Lạt.

b.4) Từ các ngành khác trong tỉnh xin chuyển về ngành GD&ĐT:
Đối với cán bộ, công chức, viên chức từ các ngành khác trong tỉnh có nguyện vọng chuyển về công tác tại các đơn vị trực thuộc hoặc cơ quan Sở GD&ĐT, yêu cầu đảm bảo trình độ đào tạo đạt chuẩn theo qui định của ngạch chuyên môn và tiêu chuẩn cán bộ theo qui định.
b.5) Đối với viên chức hiện đang công tác tại tỉnh ngoài có nguyện vọng xin chuyển công tác đến các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Lâm Đồng :
           -  Bản thân là cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục có thời gian công tác liên tục từ 4 năm (đủ 48 tháng) trở lên; thuộc diện hợp lý hóa gia đình có chồng (vợ) hiện là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đang công tác ổn định và thường trú tại Lâm Đồng; hoặc là người duy nhất nuôi dưỡng cha mẹ già yếu thường trú tại nơi xin chuyển đến.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ phải đạt chuẩn theo yêu cầu của ngành học, cấp học. Riêng trên địa bàn thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ tiếp nhận cán bộ, giáo viên có trình độ từ đại học trở lên đúng chuyên môn đào tạo.

b.6) Đối với viên chức xin thuyên chuyển đi tỉnh ngoài:
Cán bộ, giáo viên đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Lâm Đồng quản lý có nguyện vọng xin chuyển công tác đi ngoài tỉnh phải có thời gian công tác tại tỉnh Lâm Đồng từ 3 năm (đủ 36 tháng) trở lên (tính từ ngày được tuyển dụng).
Đối với cán bộ, giáo viên được ngành, đơn vị chấp thuận cho đi học chuẩn hóa hoặc nâng cao trình độ chuyên môn thì phải có thời gian công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng ít nhất bằng gấp 3 lần thời gian đào tạo, bồi dưỡng kể từ thời điểm tốt nghiệp mới được xem xét cho thuyên chuyển.

c. Ưu tiên khi xét thuyên chuyển
        Việc xét và giải quyết cho thuyên chuyển công tác đối với các trường hợp đủ điều kiện theo qui định tại mục II-b nêu trên, theo thứ tự như sau:
- Diện chính sách và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
- Có nhiều thời gian công tác ở vùng sâu, vùng xa
- Đạt các danh hiệu thi đua (Chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi ...)
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
- Xếp loại chuyên môn loại giỏi, khá  
- Đảng viên Đảng CSVN.
- Có hộ khẩu thường trú của bản thân hoặc bố mẹ, vợ (chồng) ở tại địa phương, nơi xin thuyên chuyển đến.

III-  Tiếp nhận viên chức :
1. Việc tiếp nhận giáo viên đến công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào Lâm Đồng phải được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định và do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng quyết định để phân bổ theo nhu cầu và chỉ tiêu biên chế của các đơn vị.
2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT có trách nhiệm thực hiện thủ tục tiếp nhận cán bộ, giáo viên theo qui định,  sau khi có văn bản đồng ý của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

IV/ Hồ sơ xin thuyên chuyển :
             Mỗi cá nhân nộp 02 bộ hồ sơ, gồm:
1.1. Đơn xin thuyên chuyển đơn vị công tác (theo mẫu đính kèm).

1.2.Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển của thủ trưởng đơn vị đang công tác (hoặc thủ trưởng đơn vị có ý kiến trực tiếp vào đơn xin thuyên chuyển của cá nhân).

1.3.Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C/2008/BNV của Bộ nội vụ ).

1.4.Bản kiểm điểm công tác của cá nhân (có ý kiến đánh giá, nhận xét của thủ trưởng đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức) tại thời điểm xin thuyên chuyển ; Phiếu đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức của 2 năm trước liền kề (năm học 2009-2010 và 2010-2011).

1.5. Bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ (bản sao hợp lệ).

1.6. Quyết định tuyển dụng viên chức, quyết định công nhận hết thử việc và bổ nhiệm vào ngạch, quyết định lương đang hưởng.
1.7. Hộ khẩu gia đình hoặc hộ khẩu thường trú của cá nhân (bản phô tô có công chứng); Bản sao giấy đăng ký kết hôn và giấy khai sinh của con (nếu có) đối với trường hợp thuyên chuyển công tác vì lý do hợp lý hoá gia đình.
1.8. Sổ bảo hiểm xã hội hoặc tờ khai đóng BHXH (bản photo có xác nhận của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức).
Tất cả các tài liệu của hồ sơ được xếp theo thứ tự và đựng vào túi đựng hồ sơ cá nhân.

V- Thời gian, qui trình xét thuyên chuyển :
- Các đơn vị báo cáo nhu cầu đội ngũ cần bổ sung cho năm học 2012-2013 về Sở GD&ĐT trước ngày 15/5/2012.
- Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp nhu cầu đội ngũ năm 2012-2013 của tất cả các đơn vị trực thuộc và thông báo công khai đến tất cả các đơn vị và đồng thời đăng trên trang web của Sở GD&ĐT (www.lamdong.edu.vn) trước ngày 25/5/2012

1/ Từ ngày 28/5/2012 đến 10/6/2012  
- Các đơn vị thông báo nhu cầu đội ngũ toàn ngành và thủ tục làm hồ sơ xin thuyên chuyển đơn vị công tác cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị biết, để thực hiện theo qui định.
- Các cán bộ, giáo viên, nhân viên căn cứ vào nhu cầu đội ngũ, điều kiện và nguyện vọng bản thân, làm hồ sơ xin thuyên chuyển và nộp cho đơn vị đang công tác để xem xét và có ý kiến.
- Các đơn vị thành lập hội đồng xét hồ sơ xin thuyên chuyển của viên chức; Hội đồng xét hồ sơ thuyên chuyển đơn vị công tác cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị do thủ trưởng đơn vị thành lập. Hiệu trưởng  (hoặc Giám đốc trung tâm) là Chủ tịch Hội đồng, Phó Hiệu trưởng (hoặc Phó Giám đốc trung tâm) và Chủ tịch Công đoàn là Phó Chủ tịch Hội đồng, các Ủy viên Hội đồng gồm: Bí thư Chi bộ Đảng, Bí thư Đoàn thanh niên, Tổng phụ trách Đội (nếu có), các tổ trưởng chuyên môn.
- Hội đồng cấp trường tiến hành xét và ghi rõ vào biên bản đối với từng trường hợp có hồ sơ xin thuyên chuyển .
- Các đơn vị gửi về Sở GD&ĐT (thông qua Phòng TCCB) toàn bộ hồ sơ; danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên xin thuyên chuyển đơn vị công tác; danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên được đơn vị đồng ý cho thuyên chuyển, đồng thời niêm yết công khai kết quả xét thuyên chuyển trên bảng tin của đơn vị.
- Thời gian nộp hồ sơ về Sở GD&ĐT chậm nhất là ngày 15/6/2012
2. Từ ngày 18/6/2012 đến 23/6/2012  
- Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thẩm định kết quả xét cho thuyên chuyển của các đơn vị.
- Căn cứ vào nhu cầu của các đơn vị và nguyện vọng của các cá nhân, Sở GD&ĐT sẽ xem xét để có ý kiến giải quyết cho thuyên chuyển đối với từng trường hợp cụ thể.
- Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên được giải quyết thuyên chuyển sẽ được thông báo đến tất cả các đơn vị và đăng trên trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo (www.lamdong.edu.vn)  .
- Các đơn vị căn cứ vào kết quả xét thuyên chuyển của Sở GD&ĐT, thực hiện hoàn tất thủ tục thuyên chuyển đối những cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện việc tiếp nhận cán bộ, giáo viên, nhân viên cho Sở GD&ĐT, chậm nhất vào ngày 30/6/2012.
*** Lưu ý : Nơi nhận hồ sơ xin thuyên chuyển công tác của viên chức
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị trường trực thuộc Sở GD&ĐT Lâm Đồng thì nộp hồ sơ tại đơn vị đang công tác.
- Đối với các trường hợp đang công tác tại các đơn vị không trực thuộc Sở GD&ĐT Lâm Đồng thì nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở GD&ĐT (thông qua Phòng TCCB).
B. Công tác tuyển dụng viên chức :
Kế hoạch về công tác tuyển dụng viên chức sẽ được triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành trước 30/8/2012. Sở GD&ĐT lưu ý các đơn vị một số nội dung sau đây :

1/ Căn cứ nhu cầu đội ngũ năm học 2012-2013 của các đơn vị (do các đơn vị báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 15/5/2012) và kết quả giải quyết thuyên chuyển, những vị trí không có cán bộ, giáo viên, nhân viên thuyên chuyển đến sẽ được xác định là chỉ tiêu tuyển dụng mới cho các đơn vị. Do đó các đơn vị phải báo cáo chính xác nhu cầu đội ngũ của đơn vị.
2/ Hình thức tuyển dụng và qui trình tuyển dụng : Sở GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể trong tháng 7/2012, đảm bảo đúng qui định của Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
3/ Từ năm học 2012-2013 sẽ chấm dứt việc hợp đồng làm việc có thời hạn (đối với người lao động chưa được tuyển dụng viên chức) ở tất cả các đơn vị trực thuộc Sở, ngoại trừ những trường hợp cần thiết phải có ý kiến đồng ý của Giám đốc Sở GD&ĐT. Do đó các đơn vị rà soát lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đang hợp đồng làm việc tại đơn vị từ 4 năm trở lên và đã có 3 lần ký hợp đồng có thời hạn (khi hợp đồng làm việc tại đơn vị đã có ý kiến đồng ý của Sở GD&ĐT) thì đơn vị thực hiện ký kết hợp đồng không thời hạn theo qui định của Luật lao động. Tất cả những vị trí hợp đồng làm việc còn lại (trừ trường hợp hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP), nếu đơn vị có nhu cầu phải được đưa vào chỉ tiêu nhu cầu đội ngũ năm học 2012-2013 của đơn vị báo cáo Sở GD&ĐT để thực hiện việc tuyển dụng.

                   
  Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung công văn./.

                                                                                                         GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                                             (Đã kí)
-  Như trên (thực hiện);               
-  Đăng trên trang web của Sở GD&ĐT;                                               
-  Lưu: TCCB, VT.    
                                                                                                    Nguyễn Xuân Ngọc
                                                                                                                                                                                                                                 
Tải các file đính kèm sau:
1. Đơn xin thuyên chuyển công tác (dành cho CB, VC)

2. Mẫu lý lịch 2C.2008 (dành cho CB, VC)

3. Công văn hướng dẫn thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng

4. Mẫu tổng hợp danh sách xin thuyên chuyển (dùng cho các đơn vị)


Phòng TCCB - Sở GD&ĐT Lâm Đồng

Tin cũ hơn:Tìm kiếm

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay227
mod_vvisit_counterHôm qua133
mod_vvisit_counterTuần này3162
mod_vvisit_counterTuần trước2638
mod_vvisit_counterTháng này7969
mod_vvisit_counterTháng trước13420
mod_vvisit_counterTỔNG CỘNG97036